Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Управа и организација

Организациона шема

 

Shema5

I.            Органи управљања

Законом о јавним агенцијама и Одлуком Владе о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије  одређен је делокруг и састав органа Агенције као и њихов међусобни однос. Органи Агенције јесу: Управни одбор и директор.

Председника и чалнове Управног одбора Агенције је именовала Влада („Сл. гласник РС“, бр. 110/08 и 30/11):

1. за председника:

– Проф. др Бранко Ристић, представник Лекарске Коморе Србије;

2. за чланове:

1) др Александар Богдановић, представник Стоматолошке коморе Србије;

2) мр ph. спец. Светлана Стојков-Рудински, представник Фармацеутске коморе Србије;

3) мр sci. Татјана Водник, представник Коморе биохемичара Србије;

4) мр Споменка Калезић, представник Републичког завода за здравствено осигурање;

5) мр sci. мед. Весна Хорозовић, представник Института за јавно здравље Србије

„Др Милан Јовановић-Батут“ и

6) Зорица Павловић, представник Министарства здравља.

Председник и чланови Управног одбора Агенције именују се на период од пет година.

Делокруг Управног одбора:

1)         доноси Статут Агенције уз сагласност оснивача;

2)         усваја годишњи програм рада и финансијски план;

3)         усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун;

4)         доноси друге опште акте, у складу са законом;

5)         доноси пословник о свом раду;

6)         усмерава рад директора и издаје му упутства за рад;

7)         надзире пословање Агенције;

8)         подноси извештај о раду и пословању Агенције оснивачу;

9)         одлучује о садржини и облику заштитног знака Агенције;

10)     одлучује о коришћењу заштитног знака;

11)     обавља друге послове у складу са законом, Одлуком  и Статутом.

 

Директора Агенције именује Влада у складу са Законом о јавним агенцијама, на период од пет година и може бити поново именован.

Владимир Арсеновић, именован је 14. јануара 2016. године Решењем Владе бр. 119-278/2016 за вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Делокруг директора Агенције:

1)      организује и руководи радом и пословањем Агенције;

2)      заступа и представља Агенцију;

3)      доноси одлуке, односно управне акте из надлежности Агенције, осим   одлука које доноси Управни одбор;

4)      одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији уз сагласност оснивача;

5)      припрема и спроводи одлуке Управног одбора;

6)      одговара за законитост рада, као и за стручни рад Агенције;

7)      доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

8)      предлаже програм рада Агенције;

9)      обавља и друге послове утврђене Законом, Одлуком о оснивању и  Статутом.

 

II.          Делокруг рада Агенције

За обављање послова из делокруга рада Агенције образована су следећа одељења:

Одељење за акредитацију и унапређење квалитета рада здравствених установа и пројектне активности

У оквиру овог одељења организују се послови:

  • утврђивањa акредитационих стандарда;
  • развојa стандарда у оквиру Регионалног развојног здравственог центра за акредитацију и квалитет у Здравственој мрежи југоисточне Европе и сарадња са међународним организацијама за квалитет;
  • едукацијe у области акредитације и унапређењa квалитета рада здравствених установа;
  • координацијe пројектних активности Агенције;
  • међународнe сарадњe и сталног унапређење рада Агенције;
  • координације активности са здравственим установама.

Одељење за финансијске и опште послове

У оквиру овог одељења организују се послови:

  • финансија и рачуноводства, јавних набавки и општих послова
  • правни и кадровски послови
  • информационе подршке, статистике и анализе здравствених установа.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs