Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

АГЕНЦИЈА ИМА НОВИХ 67 СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА

Одлуком о распивању Конкурса за нове спољашње оцењиваче Агенције број 3-0-07/2023-01 од 06. јануара 2023. године започета је припрема за нови циклус едукације нових спољашњих оцењивача Агенције. Наведеном Одлуком планиран је пријем 80 (осамдесет) нових спољашњих оцењивача. Пријава на Конкурс трајала је од 18. јануара до 28. фебруара 2023. године. Претходно, од оснивања Агенције, реализоване су још две едукације за нове спољашње оцењиваче Агенције у 2010. години и 2017. години.

Решењем број 223-0-07/2023-01 од 01. марта 2023. године формирана је Комисија за селекцију и избор финалних кандидата за едукацију спољашњих оцењивача Агенције. Комисија је обрадила укупно 79 (седамдесетдевет) пристиглих захтева и обавила интервјуе са укупно 75 (седамдесетпет) кандидата. Четири пријаве нису испуњавале услове из Конкурса.

Записником након завршетка Конкурса за избор спољашњих оцењивача број 302-0-07/2023 од 23. марта 2023. године констатована је стручна оспособљеност свих 75 кандидата за едукацију за спољашњег оцењивача методом интервјуа по унапред припремљеним унифицираним критеријумима на основу којих је утврђена листа кандидата за едукацију.

Дана 27. априла 2023. године донета је Одлука број 411-0-07/2023-01 којом су утврђени називи акредитацијских модула за едукацију спољашњих оцењивача Агенције, датуми едукације и предавачи за сваки модул. Едукативних модула било је укупно 7 (седам). Целокупан планирани едукативни програм израдила је Агенција и предавачи су били такође запослени Агенције.

У складу с тим, Агенција је од 18. маја 2023. године до 15. јуна 2023. године реализовала online предавања свих 7 едукативних модула. Претходно, дана 11. маја 2023. године донето је Упутство о реализацији едукације кандидата за спољашње оцењиваче број 446-0-07/2023-01 којим су ближе уређене процедуре и поступци у вези реализације едукације кандидата за спољашње оцењиваче коју спроводи Агенција. Такође, дана 11. септембра 2023. године Агенција је спровела допунска предавања за кандидате који из објективних разлога нису могли да прусуствују иницијалним предавањима. На тај начин, Агенција је финално утврдила да је укупно 67 (шездесет) лица успешно завршило целокупан едукативни курс.

Формализовање статуса нових спољашњих оцењивача Агенције окончано је Одлуком директора Агенције о допуни Листе спољашњих оцењивача Агенције. Након тога, преостало је да се новим спољашњим оцењивачима доделе сертификати о стеченом звању спољашњег оцењивача, као и да сваки појединачни нови спољашњи оцењивач потпише уговор са Агенцијом како би Агенција имала формалну могућност да и нове спољашње оцењиваче ангажује у поступцима акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs