Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Најчешће постављена питања

 

 

Шта је акредитација здравствених установа?

 

Акредитација здравствених установа представља један од начина за унапређење квалитета, ефективности и ефикасности рада здравствених установа, укључујући њихову структуру, процесе и исходе. Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. (Закон о здравственој заштити Републике Србије, члан 214)

 

Шта су стандарди за акредитацију?

 

Стандард је жељени ниво учинка који је могуће достићи и са којим се може поредити постојећи ниво учинка.

 

Акредитација се заснива на стандардима које је могуће достићи низом активности које су дефинисане критеријумима. Сваки стандард има више критеријума. Критеријуми представљају јасне кораке, тј. активности које треба предузети да би се испунио стандард. Стандарди подразумевају оптималне стандарде квалитета и безбедности и усмерени су на унапређење квалитета пружања здравствене заштите у оквиру здравствених установа Србије.

 

 

Шта је самооцењивање, а шта спољашње оцењивање у поступку акредитације?

 

Самооцењивање је процес оцењивања квалитета рада установе ради евалуације нивоа усклађености са постављеним стандардима који спроводе запослени у здравственој установи. Самооцењивање пружа могућност организацији да преиспита свој рад и да га процени у складу са акредитационим стандардима, односно да процени:

  • где се установа налазила раније,
  • где је тренутно и
  • како себе види у будућности.

 

Самооцењивање предочава запосленима шта добро раде и које су то области које треба унапредити, односно које су то снаге и слабости унутар организације.

Спољашње оцењивање је процес независног оцењивања квалитета рада здравствене установе у односу на утврђене стандарде за одређену област здравствене заштите, односно грану медицине, од стране едукованих спољашњих оцењивача. Спољашњи оцењивачи су одређени од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и у процесу акредитације, за време посете здравственој установи, оцењују квалитет рада и састављају извештај.

 

 

Како поднети захтев за стицање акредитације?

 

Захтев за стицање акредитације здравствена установа подноси Агенцији. Захтев се може преузети на интернет презентацији Агенције. Уз захтев за стицање акредитације здравствена установа доставља следећу документацију:

  • решење министарства надлежног за послове здравља, односно здравствене инспекције о испуњености услова за обављање здравствене делатности;
  • доказ о регистрацији здравствене установе;
  • статут;
  • акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

 

На који период се добија сертификат о акредитацији?

 

Сертификат о акредитацији здравствене установе издаје се на одређени период, а најдуже на период од седам година. Акредитацију здравствена установа стиче на период од једне године, ако:

– је остварила 40% до 50% оцена 4 и 5;

– нема више од 20% оцена 1 и 2;

– критеријуми који се односе на безбедност пацијента у процесу лечења нису оцењени оценом мањом од 4.

Акредитацију здравствена установа стиче на период од три године, ако:

– је остварила 51% до 70% оцена 4 и 5;

– нема више од 15% оцена 1 и 2;

– критеријуми који се односе на безбедност пацијента у процесу лечења нису оцењени оценом мањом од 4.

Акредитацију здравствена установа стиче на период од седам година, ако:

– је остварила 71% до 100% оцена 4 и 5;

– нема више од 10% оцена 1 и 2;

– критеријуми који се односе на безбедност пацијента у процесу лечења нису оцењени оценом мањом од 4.

 

Зашто се укључити у поступак акредитације?

 

Акредитациони програм је осмишљен тако да подстиче установе да унапређују квалитет свог рада, како у оквиру својих установа, тако и на нивоу ширег система здравствене заштите. Акредитациони стандарди су креирани са фокусом на пацијента/корисника услуга и подразумевају континуирани процес праћења и лечења пацијента од момента пријема у установу до отпуста пацијента. Они садрже мере за заштиту и унапређење безбедности како пацијента/корисника услуга тако и запослених. Примена стандарда омогућава да се изврши процена капацитета за рад и ефикасност рада здравствене установе. Акредитација се базира на систему колегијалне оцене и кроз едукативни приступ пружа помоћ здравственим установама да открију сопствене предности и могућности напредка .

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs