Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НОВА ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ

Дана 23. децембра 2020. године у Службеном гласнику РС број 154/2020 објављен је текст Одлуке о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе, а која ступа на снагу осам дана од дана објаве у Службеном гласнику РС. Ступањем на снагу ове одлуке престаће да важи претходна Одлука о висини трошкова акредитације здравствених установа („Службени гласник РС“, број 42/2010). Наведеном објављивању претходило је усвајање текста ове одлуке од Владе Републике Србије. Тиме су терминолошки и суштински усклађени сви акти у вези процеса и начина рада АЗУС-а, а након усвајања Закона о здравственој заштити и Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе у 2019. години.

Одлука о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе („Службени гласник РС“, број 154/2020) је у контексту цена у највећем делу остала неизмењена у односу на 2010. годину, а главна измена која је унета у нову Одлуку односи се на умањење цене израде Завршног извештаја.

Наиме, након спроведеног спољашњег оцењивања квалитета рада наведена цена више није фиксна у износу од 150.000,00 динара, већ респектује број запослених у здравственој установи/другом правном лицу/приватној пракси за области које се оцењују у поступку акредитације, па је на тај начин за број запослених до 10 цена израде Завршног извештаја 50.000,00 динара, за распон од 11 до 100 запослених износи 100.000,00 динара, док тек за број запослених од 101 и више цена израде биће као и до сада – 150.000,00 динара.

Пошто је Законом о здравственој заштити из 2019. године омогућено да се акредитују приватне праксе и друга правна лица, приликом израде предлога цена АЗУС је имао у виду да велики број ових организационих облика има мали број запослених и с тим у вези је оцењено да је потребно да се направи измена цене ове услуге и да је управо критеријум броја запослених најбитнији и тиме пресудан у мерењу сложености обављања ове врсте посла, а која утиче на цену. Такође, с обзиром на анализу претходних искустава из рада АЗУС-а, истоветна аналогија показала се одрживом и у случајевима који се односе на здравствене установе без обзира да ли је у питању државни или приватни сектор.

У текст нове Одлуке уврштен је и институт ванредне посете и то у идентичној цени као за спровођење редовних годишњих посета, а у циљу усклађивања са одредбама Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе.

На крају, нове ценовне категорије у оквиру ове одлуке су цена за континуирану едукацију оцењивача са Листе спољашњих оцењивача АЗУС-а у износу од 15.000,00 динара по једном лицу и цена спровођења конкурса и едукације за нове спољашње оцењиваче АЗУС-а у висини од 30.000,00 динара по кандидату.

Након ступања на снагу Одлуке о висини трошкова акредитације здравствених установа, других правних лица и приватне праксе текст ове одлуке биће објављен на почетној страни интернет презентације АЗУС-а у делу „Ценовник“.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs