Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

О акредитационим стандардима

Стандард је жељени ниво учинка који се може постићи и са којим се може поредити постојећи ниво учинка

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) основана је на основу Закона о здравственој заштити, као организација која обавља стручне, регулаторне и развојне послове.

Као јавна овлашћења, Агенцији су наведеним законом између осталих, поверени следећи послови државне управе:

1) утврђивање стандарда за акредитацију здравствених установа;
2) процена квалитета пружене здравствене заштите становништву.

Основ акредитације, као поступка оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине, су стандарди за акредитацију, препоручени и развијени од стране здравствених професионалаца.

Стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа и Стандарди за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа израђени су кроз Пројекат „Развој здравства Србије“ заједнички пројекат Министарства здравља и Светске банке. У циљу развоја програма за развој стандарда за акредитацију као и плана за њихов мониторинг и евалуацију, процену корисности и употребљивости, као и потребу за изменом на основу евидентираних података, Министар здраваља је у октобру 2006. године образовао Радну групу за акредитацију здравствених установа. У радну групу именовани су представници Министарства здравља, Јединице за управљање пројектима Светске банке, Секретаријата за здравство града Београда, Републичког одбора за здравље и породицу, Института за јавно здравље Србије, Клиничког центра Србије, Клиничког центра Нови Сад, Клиничког центра Ниш, Клиничког центра Крагујевац, Клиничко болничког центра Звездара,Здравственог центра Ваљево, Здравственог центра Крагујевац, Здравственог центра Краљево, Здравственог центра Зрењанин, Здравственог центра Врање, Здравственог центра Ужице, Апотекарске установе Београд и Републичког завода за здравствено осигурање. У радну групу именовали су се и стручњаци за одређна питања из области Примарне здравствене заштите.

Радна група за акредитацију одабрала је девет поглавља за болнице и осам за домове здравља за која ће се најпре формирати стандардe, уз образложење да су ова поглавља тј. стандарди садржани у овим поглављима довољни за тестирање њихове садржине, форме, као и евалуације стандарда у здравственим установама у Србији.

Кроз Пројекат „Развој здравства Србије“ су израђени стандарди за домове здравља и болнице (само поједина поглавља) и дефинисан је процес за процену усаглашености стандарда у здравственим установама Србије. Радна група за акредитацију Министарства Здравља Републике Србије одабрала је поглавља за домове здравља и болнице. Поглавља за здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за која су формирати стандарди су: лечење пацијента-опште одредбе, операциона сала, интензивна нега, ургентни центар, животна средина, људски ресурси, управљање информацијама, руковођење и стандарди управљања. Стандарди за здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите покривају области рада службе за: здравствену заштиту одраслог становништва (општа медицина), жена (гинекологија), деце и омладине (педијатрија), специјалистичко-консултативне службе, поливалентне патронаже. Стандарди: животна средина, људски ресурси, управљање информацијама, руковођење и стандарди управљања су идентични као у стандардима за здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите. Радна група је била мишљења да су ова поглавља тј. стандарди садржани у овим поглављима довољни за тестирање њихове садржине, форме, као и евалуацију стандарда у болницама и домовима здравља у Србији.
У раду на изради стандарда је учествовала гђа Елма Хајдеман (Elma Heidemann), интернационални експерт за акредитацију и један од чланова тима који је израдио интернационалне смернице за формирање акредитационог програма ISQua-е (Међународна асоцијација за квалитет у области здравствене заштите).

Формирање стандарда засновано је на међународним искуствима, имајући у виду основне карактеристике које стандарди за акредитацију морају да задовоље: да су јасно дефинисани, објективни, мерљиви и засновани на доказима ако је могуће, да се односе на структуру, процес и исход, као и да се регуларно ревидирају у складу са најновијим искуствима и достигнућима.

При изради стандарда коришћене су смернице Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите која је израдила ИАП (Интернациоанлни акредитациони програм) који дефинише шест интернационалних принципа за изрду стандарда који се односе на: начин презентације њиховог садржаја, јасноћу дефиниције, јасноћу делокруга стандарда, свеобухватну и јасну структуру, формулисање засновано на добро дефинисаном процесу и добру подложност мерењу квалитета реализације.

Стандарди и процес самооцењивања и спољашњег оцењивања, пилотирани су у четири болнице и шеснаест домова здравља. Даљи развој стандарда је настављен у Агенцији. Након завршеног процеса пилотирања и добијених коментара од стране здравствених професионалаца који су стандарде тестирали, закључено је да су стандарди примењиви у здравственим установама у Србији. Стандарди за домове здравља и болнице су затим ревидирани у Агенцији и од стране међународног консултанта и израђени као Стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и Стандарди за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите. Стандарди су прилагођени ИСКВА (ISQua) принципима за израду стандарда за акредитацију здравствених установа, а исто тако и здравственом систему Србије.

У циљу развијања и израде сета стандарда за акредитацију апотека, лабораторија и у дијагностичкој радиологији на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, обезбеђивања процеса сталног унапређења квалитета рада и услуга које оне пружају, као и безбедности пацијента, Агенција је у октобру месецу 2009. године формирала Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију апотека, Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију лабораторија и Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у дијагностичкој радиологији.

У Специјалне радне групе за израду стандарда именовани су здравствени радници из одговарајућих области, на предлог Министарства здравља, Коморе биохемичара, Коморе фармацеута, Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Медицинског факултета Универзитета у Београду, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Института за јавно здравље Србије, Републичког завода за здравствено осигурање, Акредитационог тела Србије, представника апотека на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, представника лабораторија на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, представника дијагностичке радиологије на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите као и представника приватног сектора.

Специјалне радне групе имале су за задатак да прегледају и процене постојеће стандарде за лиценцирање апотека, лабораторија и у дијагностичкој радиологији и процеса лиценцирања у Србији, истраже и утврде добру праксу у Европској унији и Америци са посебним освртом на стандарде за акредитацију апотека, лабораторија и у дијагностичкој радиологији у склопу акредитације здравствених установа, препоруче Агенцији најпримењивије стандарде и израде нацрт стандарда за акредитацију апотека, лабораторија и у дијагностичкој радиологији.

Специјалне радне групе за израду Стандарда, у сарадњи са Агенцијом и уз подршку Пројекта Министарства здравља и Европске уније „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ у виду техничке подршке међународног експерт за ISQua (Међународна асоцијације за квалитет у области здравствене заштите) стандарде за стално унапређење квалитета, ангажованe на пројекту, израдиле су и утврдиле садржај нацрта Стандарда за акредитацију апотека, Стандарда за акредитацију лабораторија и Стандарда за акредитацију у дијагностичкој радиологији. Нацрти Стандарда за акредитацију апотека, нацрт Стандарда за акредитацију лабораторија и нацрт Стандарда за акредитацију у дијагностичкој радиологији усвојени су сагласношћу свих чланова Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију апотека, Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију лабораторија и Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у дијагностичкој радиологији.

Стандарди за акредитацију апотека, Стандарди за акредитацију лабораторија и Стандарди за акредитацију у дијагностичкој радиологији чине саставни део Стандарда за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и Стандарда за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите. Уз подршку Пројекта Министарства здравља и Европске уније „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ у новембру 2010. године, стандарди за акредитацију здравствених установа су по други пут тестирани у девет здравствених установа (3 болнице, 3 дома здравља, 1 завод за лабораторијску дијагностику и 2 апотеке – у државној и приватној својини).

Стандарди су усвојени на седници Управног одбора Агенције 5. јануара 2011. године, а сагласност од стране Владе је добијена на седници Владе 24. марта 2011. године. Решење о давању сагласности на одлуку о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 28/11.

Ми пружамо упутства и подршку запосленима у здравственим установама, како бисмо им помогли у испуњењу захтева ових стандарда и олакшали константан процес унапређења здравствених услуга.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs