Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Унапређење квалитета рада и безбедности пацијената

Квалитет здравствене заштите процењује се на основу одговарајућих показатеља који се односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима, капацитет здравствених установа, опрему, односно који се односе на показатеље процеса и резултата рада и исхода по здравље становништва, као и на основу других показатеља на основу којих се процењује квалитет здравствене заштите (Члан 203. Закона о здравственој заштити Републике Србије).

Под квалитетом здравствене заштите, у закону о здравственој заштити, подразумевају се мере и активности којима се, у складу са савременим достигнућима медицинске, стоматолошке и фармацеутске науке и праксе, као и савременим достигнућима науке и праксе која доприноси вишем нивоу квалитета здравствених услуга које пружају здравствени сарадници, повећавају могућности повољног исхода и смањује ризик настанка нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини.

Квалитетна здравствена заштита омогућава организацију ресурса на најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака. Стално унапређење квалитета је достизање новог нивоа квалитета који је бољи од претходног.

Стално праћење и унапређење квалитета здравствене заштите има за циљ да смањи:

♦ Неуједначен квалитет здравствених услуга
♦ Неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената
♦ Неефикасно коришћење здравствених технологија
♦ Време чекања на медицинске процедуре и интервенције
♦ Незадовољство корисника пруженим здравственим услугама
♦ Незадовољство запослених у систему здравствене заштите
♦ Трошкове који настају због лошег квалитета

Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs