Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Историја

 

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије је основана октобра 2008. године да обавља стручне, регулаторне и развојне послове у поступку акредитације здравствених установа. Оперативно је почела са радом у јулу 2009. године, са циљем да својом делатношћу преузме прописана јавна овлашћења која обухватају утврђивање стандарда за акредитацију здравствених установа, процену квалитета пружене здравствене заштите становништву, решавање у управним стварима о акредитацији здравствених установа, издавање јавних исправа о акредитацији (сертфикат) и вођење евиденције о издатим сертификатима.

Средства за оснивање Агенције су обезбеђена из буџета Републике Србије. У јулу 2009. године је почео Пројекат Министарства здравља „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије” финансиран средствима Европске уније, који је за две године трајања кроз техничку подршку обезбедио изградњу капацитета Агенције за послове акредитације здравствених установа. Током трајања Пројекта континуирано су едуковани запослени у Агенцији као и спољашњи оцењивачи. Овде можете преузети брошуру у којој су детаљно представљени остварени резултати и спроведене активности током трајања пројекта (ПДФ).

Рад на успостављању програма акредитације здравствених установа у Србији започет је 2005. године као део пројекта “Развој здравства Србије”, заједничког пројекта Министарства здравља и Светске банке. Кроз пројекат су израђени стандарди за болнице и домове здравља (само поједина поглавља) и дефинисан је процес за процену усаглашености стандарда у здравственим установама Србије. У раду је учествовала Радна група Министарства здравља и интернационални консултант гђа. Елма Хајдеман која је израдила нацрте стандарда. Стандарди и процес самооцењивања и спољашњег оцењивања су пилотирани у четири болнице и шеснаест домова здравља у периоду од 2006. године до 2008. године у склопу пројекта “Развој здравства Србије”. Са даљим развојем стандарда настављено је у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије. У оквиру АЗУС-а, а уз подршку Пројекта Министарства здравља финансираног средствима Европске уније, формирана је Специјална радна група за израду стандарда за акредитацију лабораторија, радиолошке дијагностике и апотека. Ова радна група је заједничким радом са Елмом Хајдеман израдила Нацрт стандарда за акредитацију лабораторија, радиолошке дијагностике и апотека. Као смернице за развој система акредитације у Србији прихваћени су ИСКВА стандарди ( Међународно удруженје за квалитет здравствене заштите).

Уз подршку Пројекта Министарства здравља финансираног средствима Европске уније у септембру и октобру 2010. године обучено је 90 спољашњих оцењивача. Програм обуке креиран је кроз сарадњу Агенције и Медицинског факултета у Београду – Школе јавног здравља. Здравствени савет Србије акредитовао је једанаест курсева из области квалитета и акредитације које су похађали здравствени професионалци (лекари, медицинске сестре/техничари, правници, економисти, инжењери).

У новембру и децембру 2010. године обављено је спољашње оцењивање 9 пилот установа укључених у процес акредитације (5 јавних и 4 здравствене установе из приватног сектора – Општа болница Ужице, Општа болница Зрењанин, Дом здравља Лесковац, Дом здравља Крагујевац, Апотека Суботица, Општа болница Бел Медик, Дом здравља Др Ристић, Апотека Фарманеа, Биохемијска лабораторија Биомедика). Тимови оцењивача формирани су из групе обучених оцењивача.

Стандарда за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и Стандарда за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите усвојени су на седници Управног одбора Агенције 5. јануара 2011. године, а сагласност од стране Владе је добијена на седници Владе 24. марта 2011. године.

Највећи део активности Агенције у 2011. години био је усмерен на спровођење поступка акредитације у здравственим установама које су учествовале у заједничким пројектима Министарства здравља и Светске банке: „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС.

У периоду од 8. маја до 2. јуна 2011. године обавељене су акредитацијске посете у 10 домова здравља и 5 болница (ДЗ Ада, ДЗ Бела Паланка, ДЗ Инђија, ДЗ Кнић, ДЗ Књажевац, ДЗ Осечина, ДЗ Свилајнац, ДЗ Вождовац, ДЗ Жагубица и ДЗ Шабац, Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, ОБ Сремска Митровица, ОБ Зајечар, ОБ Врбас и ОБ Пожаревац).

У периоду од октобра до децембра 2011. године спроведене су акредитацијске посете у следећим здравственим установама: Клинички центар Србије – Гинеколошко акушерска клиника, Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“, Клинички центар Крагујевац, Опште болницe Лесковац, Јагодина, Шабац, Смедеревска Паланка и Дом здравља Димитровград, Кладово, Лебане, Лучани, Нови Пазар, Рума, Сјеница, Топола, Велика Плана и Власотинце. Такође, у овом периоду формално је спроведена акредитација у здравственим установама које су током 2010. године у оквиру пројекта „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ који је финансирала ЕУ учествовале у пилотирању поступка акредитације, у циљу издавања серфитиката о акредитацији, а у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа (Дом здравља Лесковац, Општа болница Зрењанин, Општа болница Bel Medic и Завод за лабораторијску дијагностику BioMedica).

Решењем Mинистарства здравља од 03. септембра 2010. године образована је Републичка стручне комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе (у даљем тексту РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе). РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе ради при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, која пружа стручну, техничку и организациону подршку раду РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе. У оквиру комисије у 2011. години израђено је осам нових националних водича добре клиничке праксе: Дијагностиковање и лечење липидских поремећаја, Исхемијска болест срца, Исхемијски мождани удар, Карцином плућа, Депресија, Артеријска хипертензија, Третман препонcких кила одраслих и Поремећај рада штитасте жлезеде. Израда водича подржана је у оквиру активности пројеката Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS и „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансирају из кредита Светске банке.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs