Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Управа и организација

Организациона шема

I. Органи управљања

Законом о јавним агенцијама и Одлуком Владе о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије одређен је делокруг и састав органа Агенције као и њихов међусобни однос. Органи Агенције јесу: Управни одбор и директор.

Председника и чалнове Управног одбора Агенције је именовала Влада („Сл. гласник РС“, бр. 110/08 и 30/11):

1. за председника:

– Проф. др Бранко Ристић, представник Лекарске Коморе Србије;

2. за чланове:

1) др Александар Богдановић, представник Стоматолошке коморе Србије;

2) мр ph. спец. Светлана Стојков-Рудински, представник Фармацеутске коморе Србије;

3) мр sci. Татјана Водник, представник Коморе биохемичара Србије;

4) мр Споменка Калезић, представник Републичког завода за здравствено осигурање;

5) мр sci. мед. Весна Хорозовић, представник Института за јавно здравље Србије

„Др Милан Јовановић-Батут“ и

6) Зорица Павловић, представник Министарства здравља.

Председник и чланови Управног одбора Агенције именују се на период од пет година.

Делокруг Управног одбора:

1) доноси Статут Агенције уз сагласност оснивача;

2) усваја годишњи програм рада и финансијски план;

3) усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун;

4) доноси друге опште акте, у складу са законом;

5) доноси пословник о свом раду;

6) усмерава рад директора и издаје му упутства за рад;

7) надзире пословање Агенције;

8) подноси извештај о раду и пословању Агенције оснивачу;

9) одлучује о садржини и облику заштитног знака Агенције;

10) одлучује о коришћењу заштитног знака;

11) обавља друге послове у складу са законом, Одлуком и Статутом.

 

Директора Агенције именује Влада у складу са Законом о јавним агенцијама, на период од пет година и може бити поново именован.

Владимир Арсеновић, именован је 14. јануара 2016. године Решењем Владе бр. 119-278/2016 за вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Делокруг директора Агенције:

1) организује и руководи радом и пословањем Агенције;

2) заступа и представља Агенцију;

3) доноси одлуке, односно управне акте из надлежности Агенције, осим одлука које доноси Управни одбор;

4) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији уз сагласност оснивача;

5) припрема и спроводи одлуке Управног одбора;

6) одговара за законитост рада, као и за стручни рад Агенције;

7) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

8) предлаже програм рада Агенције;

9) обавља и друге послове утврђене Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

 

II. Делокруг рада Агенције

За обављање послова из делокруга рада Агенције образована су следећа одељења:

Одељење за акредитацију и унапређење квалитета рада здравствених установа

У оквиру одељења за акредитацију и унапређење рада здравствених установа обављају се следећи послови:

 • процена квалитета пружене здравствене заштите становништву;
 • едукације у области акредитације и унапређењa квалитета рада здравствених установа;
 • сарадња и координација активности са здравственим установама и стално унапређење рада Агенције;
 • унапређење квалитета рада здравствених установа;
 • издавање и вођење јавних исправа о акредитацији (сертификат) и вођење евиденција о акредитованим установама (регистра);
 • предлог тимова за спољашња оцењивање и редовне посете здравственим установама;
 • израда плана спољашњег оцењивања и редовних посета;
 • пријем и контрола извештаја о реализованим спољашњим оцењивањима и редовним посетама;
 • израда завршног извештаја о спољашњем оцењивању и извештаја о реализованим редовним посетама;
 • мониторинг реализованих фаза послова из уговорених послова акредитације;
 • израда и периодични мониторинг и евалуација интерних процедура и регистра ризика;

Одељење за акредитацијске стандарде, међународну сарадњу и пројектне активности

У оквиру одељења за акредитацијске стандарде, међународну сарадњу и пројектне активности обављају се следећи послови:

 • утврђивањa акредитационих стандарда;
 • пилотирања нових акредитацијских стандарда и ревизија постојећих стандарда за акредитацију;
 • развојa стандарда у оквиру Регионалног развојног здравственог центра за акредитацију и квалитет у Здравственој мрежи југоисточне Европе и сарадња са међународним организацијама за квалитет;
 • планирања, координације и релизације пројектних активности Агенције;
 • међународнe сарадњe;

Одељење за финансијске и опште послове

У оквиру одељења за финансијске и опште послове организују се послови:

 • финансија и рачуноводства, јавних набавки и општих послова;
 • општи и кадровски послови;
 • информационе подршке, статистике и анализе здравствених установа. решавање у управним стварима о акредитацији здравствених установа;
 • решавање у управним стварима о акредитацији здравствених установа;
 • вођење евиденције о ангажовању спољашњих оцењивача;
 • вођење евиденције о употреби службених аутомобила;
 • израда и периодични мониторинг и евалуација интерних процедура и регистра ризика и реализације финансијског управљања и контроле;
 • израда и достављање потврда о реализованим фазама послова из уговорених послова о акредитацији.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs