Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Стандарди за акредитацију здравствених установа секундардног и терцијарног нивоа здравствене заштите

Стандарде за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите можемо поделити у пет категорија:

Стандарди у вези са лечењем/услугама пруженим пацијенту: Ови стандарди су сачињени тако да прате процес лечења/пружања услуге пацијенту од момента пријема у болницу, преко планирања и спровођења лечења, до окончања лечења/пружања услуге или упућивања на други ниво лечења. Дато је генеричко поглавље за појединачно лечење пацијента као и посебна поглавља која се односе на операциону салу, ургентну медицину и интензивну негу.

Стандарди за рад служби клиничке подршке: Стандарди за акредитацију лабораторија, радиолошке дијагностике и апотеке.

Стандарди рада пратећих служби: Пратеће службе су, како сам назив подразумева, службе у оквиру болнице које помажу (прате) процес спровођења лечења.
Сачињена су три поглавља у вези са пратећим службама: животна средина (укључујући контролу ширења инфекција, управљање медицинским отпадом, масовне несреће и акцидентне ситуације, централну стерилизацију и безбедно коришћење опреме, материјала, медицинских уређаја и простора), људске ресурсе и управљање информацијама. На основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, овим стандардима обухваћене су само поједине области.

Стандарди који се односе на руковођење и управљање: Ови стандарди се односе на руководство – руковођење у здравственој установи и стандарди управљања – управљање који се односе на рад Упрвног одбора. И овим стандардима су, на основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, обухваћене само поједине области.

Стандарди који се односе на образовно наставну делатност – едукација: Највећи део стандарда се односи на безбедност пацијената везаних за едукацију студената додипломске, дипломске и после дипломсле студије.

Уколико сте укључени у процес акредитације на овој страници можете преузети Стандарде за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.

На овој страници можете преузети стандарде за физикалну медицину и рехабилитацију за примарни секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите.

На овој страници можете преузети стандарде за акредитацију породилишта и неонатолошку здравствену заштиту

На овој страници можете преузети стандарде за акредитацију у области стоматолошке здравствене заштите

На овој страници можете преузети стандарде за акредитацију у области нуклеарне медицине

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs