Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Документа

РЕГУЛАТИВА

Закон о здравственој заштити

Закон о јавним агенцијама

Одлука о оснивању АЗУС

Правилник о раду

Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе

Захтев за стицање акредитације

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Статут АЗУС

Одлука о измени Статута АЗУС-а

Одлука о усвајању правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 2016

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 2016

Правилник о систематизацији 2016

Одлука о усвајању и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у АЗУС – август 2016.

Правилник о систематизацији 2018

Одлука о измени статута АЗУС-а 2016

Одлука о интерним процедурама у АЗУС април 2016

Одлука о стављању ван снаге интерних процедура из јуна 2016

Одлука о усвајању предлога измена и допуна интерних процедура, март 2019. године

Стратешки план АЗУС за период 2017. – 2020.

Стратегија управљања ризицима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

Регистар ризика АЗУС

Повеља интерне ревизије АЗУС

Етички кодекс интерне ревизије

АКРЕДИТАЦИЈА

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 19 од 2. марта 2016.

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 75/2015 од 31. август 2015.

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16. децембар 2016.

Евиденција о издатим сертификатима, март 2015. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, април 2016. год

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, фебруар 2018. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, јануар 2019. године

Водич за самооцењивање

Водич за спољашње оцењиваче

СПОЉАШЊИ ОЦЕЊИВАЧИ

Листа спољашњих оцењивача Агенције

Кодекс професионалне етике спољашњих оцењивача АЗУС

Одлука о висини накнада и трошкова и врстама ангажовања спољашњих оцењивача и стручних лица фебруар 2017

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Извештај о раду АЗУС 2009.

Извештај о раду АЗУС 2010.

Извештај о раду АЗУС 2011.

Извештај о раду АЗУС 2012.

Извештај о раду АЗУС 2013.

Извештај о раду АЗУС 2014.

Извештај о раду АЗУС 2015.

Извештај о раду АЗУС 2016

Извештај о раду АЗУС 2017

Извештај о раду АЗУС 2018

ПРОГРАМ РАДА

Програм рада АЗУС за 2010. годину

Програм рада АЗУС за 2011. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2012. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2013.годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2014. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2015. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2016. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2017. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2018. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2019. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план АЗУС за 2010. годину

Финансијски план АЗУС за 2011. годину

Финансијски план АЗУС за 2012. годину

Финансијски план АЗУС за 2013. годину

Финансијски план АЗУС за 2014. годину

Финансијски план АЗУС за 2015. годину

Финансијски план АЗУС за 2016. годину

Финансијски план АЗУС за 2017. годину

Финансијски план АЗУС за 2018. годину

Финансијски план АЗУС за 2019. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансијски извештај АЗУС за 2009. годину

Завршни рачун и финансијски извештај АЗУС за 2009. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2010. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2011. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2012. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2013. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2014. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2015. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2016. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2017. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2018. годину

ПОПИС

Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме АЗУС са стањем на дан 31. децембра 2009. године

Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме АЗУС са стањем на дан 31. децембра 2010. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембра 2011. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембра 2012. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2013. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2015. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31.децембар 2016. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децемар 2017. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2018. године

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке – фебруар 2014

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке – мај 2014

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке – јануар 2016

План јавних набавки АЗУС за 2011. годину

План набавки АЗУС за 2012. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС у 2011. години

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2012. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2014. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2015. годину

Спроведених поступака јавне набавке није било у 2016. години.

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2017. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2018. годину

План набавки 2014

План набавки 2014. са изменом бр. 1

План набавки АЗУС за 2015. годину

План набавки АЗУС за 2016. годину

План набавки АЗУС за 2017. годину

План набавки АЗУС за 2018. годину

План набавки АЗУС за 2018. годину-измена

План набавки АЗУС за 2019. годину

Graphic designers, website builders, e-book formatters they’re professional on purpose graphene order essay is https://buyresearchpapers.net the world’s first two-dimensional material.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs