Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Документа

РЕГУЛАТИВА

Закон о здравственој заштити

Закон о јавним агенцијама

Одлука о оснивању АЗУС

Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе

Захтев за стицање акредитације

АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Статут АЗУС

Одлука о измени Статута АЗУС-а 2011. година

Одлука о измени Статута АЗУС-а 2016. година

Правилник о раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о усвајању правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 2016. година

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 2016. година

Правилник о систематизацији 2018. година

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – септембар 2019. година

Одлука о интерним процедурама у АЗУС-у – јун 2020. година

Стратешки план АЗУС за период 2021. – 2024. година

План за регулисање односа са јавношћу АЗУС-а за период 2020 – 2023. година

Стратегија управљања ризицима Агенције – јун 2023

Повеља интерне ревизије АЗУС

Етички кодекс интерне ревизије

Одлука о управљању сукобом интереса у Агенцији

Одлука о поступању са донацијама у Агенцији

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности у Агенцији

Правилник о безбедности ИКТ система

АКРЕДИТАЦИЈА

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 19 од 2. марта 2016.

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 75/2015 од 31. август 2015.

Сертификати о акредитацији здравствених установа – „Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16. децембар 2016.

Евиденција о издатим сертификатима, март 2015. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, април 2016. год

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, фебруар 2018. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, јануар 2019. године

Евиденција о издатим сертификатима и решењима о акредитацији здравствених установа, децембар 2019. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, фебруар 2021. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији здравствених установа, фебруар 2022. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији, фебруар 2023. године

Евиденција о издатим сертификатима о акредитацији, март 2024. године

Водич за самооцењивање

Водич за спољашње оцењиваче

СПОЉАШЊИ ОЦЕЊИВАЧИ

Листа спољашњих оцењивача Агенције 2023

Листа спољашњих оцењивача Агенције 2018

Одлука о утврђивању престанка статуса спољашњег оцењивача Агенције 2019

Кодекс професионалне етике спољашњих оцењивача АЗУС

Одлука о висини накнада и трошкова и врстама ангажовања спољашњих оцењивача и стручних лица фебруар 2017

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Извештај о раду АЗУС 2009.

Извештај о раду АЗУС 2010.

Извештај о раду АЗУС 2011.

Извештај о раду АЗУС 2012.

Извештај о раду АЗУС 2013.

Извештај о раду АЗУС 2014.

Извештај о раду АЗУС 2015.

Извештај о раду АЗУС 2016

Извештај о раду АЗУС 2017

Извештај о раду АЗУС 2018

Извештај о раду АЗУС 2019

Извештај о раду АЗУС 2020

Извештај о раду АЗУС 2021

Извештај о раду АЗУС 2022

ПРОГРАМ РАДА

Програм рада АЗУС за 2010. годину

Програм рада АЗУС за 2011. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2012. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2013.годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2014. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2015. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2016. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2017. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2018. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2019. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2020. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2021. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2022. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2023. годину

Годишњи програм рада АЗУС за 2024. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план АЗУС за 2010. годину

Финансијски план АЗУС за 2011. годину

Финансијски план АЗУС за 2012. годину

Финансијски план АЗУС за 2013. годину

Финансијски план АЗУС за 2014. годину

Финансијски план АЗУС за 2015. годину

Финансијски план АЗУС за 2016. годину

Финансијски план АЗУС за 2017. годину

Финансијски план АЗУС за 2018. годину

Финансијски план АЗУС за 2019. годину

Финансијски план АЗУС за 2020. годину

Финансијски план АЗУС за 2021. годину

Финансијски план АЗУС за 2022. годину

Финансијски план АЗУС за 2023. годину

Финансијски план АЗУС за 2024. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансијски извештај АЗУС за 2009. годину

Завршни рачун и финансијски извештај АЗУС за 2009. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2010. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2011. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2012. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2013. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2014. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2015. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2016. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2017. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2018. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2019. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2020. годину

Финансијски извештај АЗУС за 2021.годину

Финансијски извештај АЗУС за 2022.годину

ПОПИС

Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме АЗУС са стањем на дан 31. децембра 2009. године

Извештај о попису потраживања, обавеза, новчаних средстава, основних средстава и опреме АЗУС са стањем на дан 31. децембра 2010. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембра 2011. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембра 2012. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2013. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2015. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2016. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2017. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2018. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2019. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2020. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2021. године

Одлука о усвајању пописа на дан 31.12.2021

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2022. године

Одлука о усвајању пописа на дан 31.12.2022. године

Извештај о попису АЗУС на дан 31. децембар 2023. године

Одлука о усвајању пописа на дан 31.12.2023. године

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке – фебруар 2014

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке – мај 2014

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке – јануар 2016

План јавних набавки АЗУС за 2011. годину

План набавки АЗУС за 2012. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС у 2011. години

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2012. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2014. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2015. годину

Спроведених поступака јавне набавке није било у 2016. години.

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2017. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2018. годину

Евиденција о реализованим јавним набавкама АЗУС за 2019. годину

Спроведених поступака јавне набавке није било у 2020. години.

Спроведених поступака јавне набавке није било у 2021. години.

План набавки 2014

План набавки 2014. са изменом бр. 1

План набавки АЗУС за 2015. годину

План набавки АЗУС за 2016. годину

План набавки АЗУС за 2017. годину

План набавки АЗУС за 2018. годину

План набавки АЗУС за 2018. годину-измена

План набавки АЗУС за 2019. годину

План набавки АЗУС за 2020. годину

План јавних набавки АЗУС за 2021. годину

План набавки АЗУС за 2022. годину

План набавки АЗУС за 2023. годину

План набавки АЗУС за 2024. годину

. године

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs